Права за ползване

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Джи Груп Корпорейшън ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта Checkpoint.bg за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
“УСЛУГА/И” на сайта включват:
– получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
– възможност за регистрация на нови потребители, както и редактиране на информация за вече съществуващи такива.
“ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което Джи Груп Корпорейшън ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта допълнителна информация за предоставяни от ПАРТНЬОРA стоки и услуги.

II. Общи разпоредби
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и Джи Груп Корпорейшън ЕООД. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

III. Авторски права
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.
Включването на връзки към материали от сайта и електроните бюлетини във Ваша интернет страница се допуска само със съгласието на Checkpoint.bg.
Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на Джи Груп Корпорейшън ЕООД е забранено.

IV. Конфиденциалност
Джи Груп Корпорейшън ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
Джи Груп Корпорейшън ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
Джи Груп Корпорейшън ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).
С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Джи Груп Корпорейшън ЕООД на адрес: София 1000, кв.Лозенец ул. Милин Камък 56 или e-mail office@checkpoint.bg

V. Органичаване на отговорността
Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, публикувани на сайта, са базирани на външни източници. Джи Груп Корпорейшън ЕООД и отделни нейни служители не могат да носят отговорност в случай на преки или косвени последващи вреди, възникнали от изпозлваната информация.
УСЛУГИТЕ на сайта се предоставят на потребителите на Джи Груп Корпорейшън ЕООД без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. Джи Груп Корпорейшън ЕООД и посредниците му не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети на трети лица, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на информацията от сайта, дори ако Джи Груп Корпорейшън ЕООД е била предупредена за възможността от възникването им.
Джи Груп Корпорейшън ЕООД и нейните партньори не гарантират точността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в материалите на сайта.
Джи Груп Корпорейшън ЕООД си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване.

VI. Промени
Джи Груп Корпорейшън ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.